محتوای دوره

کتاب راهنمای برنامه آموزشی و جهت دهی قبل عزیمت برای مهاجرین کارگر

نماها
587 Total Views
1 Members Views
586 Public Views
اقدامات
0 پسندها
0 نپسندیده‌ها
0 نظرها
اشتراک بر شبکه های مجازی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای انتشار در شبکه اجتماعی استفاده کنید
Share by mail

لطفا ورود to share this document by email.

تعبیه در وبسایت شما
یک صفحه انتخاب کنید تا با آن شروع کنید