Content Test

بخش ۱. فکتور های که باید قبل از تصمیم کار در خارج در نظر گرفته شود

بعد از یک مقدار ملاحظات مقدماتی حالا وقت آن رسیده که اولین بخش این کورس را به بررسی و آموزش بگیریم. ما خواهیم دانست اینکه: اولا، در کجا کار در خارج را جستجو کنیم و ثانیا، کدام فکتور ها قبل از تصمیم کار در خارج از کشور در نظر بگیریم.

قبل از اینکه در خارج از افغانستان کار کنیم، مراحل متعدد را باید در نظر بگیریم. ما آن مراحل را در درس اول از این بخش خواهیم دید.

در مورد عنوانین مرتبط با جستجوی وظیفه در خارج که کجا مهاجرت کنیم و چالش های کار در خارج در مبحث های بعدی به آن میپردازیم. کجا مهاجرت کنیم و چالش های کار عنوانین بسیار مهمی هستند.

یک مبحث توجه ویژه به اعضای فامیل خواهد داشت بخاطریکه آنها در پروسه مهاجرت از جمله افراد اساسی و مهم دخیل به شمار میروند.